Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 254/19 – sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie  nr działki 193 o powierzchni 0,1100 ha, położonej w Jakubowicach, gmina Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie (brak KW) zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. Cena wywoławcza wynosi 18.276,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych). Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Barbary Pietrusińskiej, sygn. akt V GUp 254/19” na adres syndyka: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 52, 39 – 300 Mielec  w terminie do dnia  14.10.2022r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości  3 000,00 zł na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości upadłego nr 52 1940 1076 3188 9072 0048 0000 w terminie do dnia  13.10.2022r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Wyboru najwyższej oferty dokona syndyk. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Operat szacunkowy dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”. 

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin sprzedaży

wycena-udzial-w-nieruchomosci-Jakubowice