INFORMACJA nr 2 DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW

Syndyk informuje, iż na podstawie art. 177 ustawy Prawo upadłościowe w dniu 24.11.2022r. wysłał do WUP w Kielcach wykaz zbiorczy dot. roszczeń pracowniczych, które podlegają zaspokojeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 13.07.2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wykaz obejmuje 67 byłych pracowników, na kwotę łączną ponad 1,5 mln złotych brutto.

Jednocześnie syndyk informuje, iż zakres roszczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu z FGŚP określa art. 12 ww. ustawy, który brzmi:

Art.  12.  [Roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu]

  1. W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, zwane dalej „roszczeniami”, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu.
  2. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu: 1) wynagrodzenia za pracę 2) przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy: a) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy b) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w  92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, d) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników e) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w  171 § 1 Kodeksu pracy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający, f) odszkodowania, o którym mowa w  361 § 1 Kodeksu pracy, g) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w  230231 Kodeksu pracy; 3) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujących od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu.
  1. Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a-c i lit. g podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, a w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, również w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po dacie wystąpienia niewypłacalności.
  2. (uchylony).
  3. Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. d-f podlegają zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tej dacie.
  4. Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 podlegają zaspokojeniu także w przypadku, gdy uprawnienie do nich powstanie w dniu stanowiącym datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu ustania stosunku pracy.

Roszczenia pracownicze, które nie podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu umieszczane będą na liście wierzytelności z urzędu i zaspokajane na zasadach ogólnych jako wierzytelności kategorii pierwszej.

Jednocześnie z uwagi na brak dostępu do serwerów, na których prowadzona była dokumentacja rachunkowo – księgowa Spółki oraz braki w dokumentacji, ponownie prosimy o zgłaszanie syndykowi w formie pisemnej na adres: 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 52 swoich roszczeń, co winno ułatwić pracę nad listą wierzytelności.

Kolejne komunikaty umieszczane będą na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce “Ogłoszenia”.

Bliższe informacje jakie roszczenia pracownicze i w jakim zakresie  podlegają zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach pod numerem +48 41 36 41 648 lub na stronie internetowej https://wupkielce.praca.gov.pl/fgsp-tresci