Informacja dla byłych pracowników T.B. FRUIT Sp. z o.o. S.K.A. w Dwikozach

Syndyk informuje, iż na podstawie art. 177 ustawy Prawo upadłościowe obecnie trwają prace nad wykazem zbiorczym roszczeń pracowniczych, które podlegają zaspokojeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 13.07.2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Roszczenia pracownicze, które nie podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu umieszczane będą na liście wierzytelności z urzędu i zaspokajane na zasadach ogólnych jako wierzytelności kategorii pierwszej. Jednocześnie z uwagi na brak dostępu do serwerów, na których prowadzona była dokumentacja rachunkowo – księgowa Spółki oraz braki w dokumentacji, prosimy o zgłaszanie syndykowi w formie pisemnej na adres: 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 52 swoich roszczeń, co winno ułatwić pracę nad listą wierzytelności.

Kolejne komunikaty umieszczane będą na stronie syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Bliższe informacje jakie roszczenia pracownicze i w jakim zakresie  podlegają zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach pod numerem +48 41 36 41 648 lub na stronie internetowej https://wupkielce.praca.gov.pl/fgsp-tresci