OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt akt V GUp 317/21 ogłasza przetarg na sprzedaż

udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości – lokal mieszkalny – położony  w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 2/64, o powierzchni 46,2 m.kw, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KI1O/00052874/6, z którym związany jest udział w wysokości 4620/1872294 w prawie własności nieruchomości objętej KW numer KI1O/00052297/7.

Cena wywoławcza wynosi 99 654,00 zł. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.  Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2023 roku na adres Syndyka Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. tj. 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 52 (decyduje data dotarcia do adresata).  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości Anny Lewińskiej nr Credit Agricole Bank Polska S.A. 36 1940 1076 3188 9072 0080 0000 w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 roku (liczy się data uznania rachunku bankowego).

Oględziny przedmiotu sprzedaży odbędą się w dniu  11 sierpnia 2023r. godz. 9:00 – 10:00.

Szczegółowe warunki Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej www.szarekwydro.pl/ogloszenia/

Warunki i treść Regulaminu, jak również warunki i treść Ogłoszenia mogą zostać zmienione przez Syndyka w każdym czasie.

 

WYCENA udziału w nieruchomości Anna Lewińska

OGŁOSZENIE sprzedaży

REGULAMIN sprzedaży