OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt RZ1Z/GUp/8/2022 ogłasza przetarg na sprzedaż

nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położona w miejscowości Radomyśl Wielki, przy ul. Sikorskiego 4, obręb nr 72, działka numer 1109, o pow. 0,0494 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą numer:   TB1M/00056899/0.

Cena wywoławcza wynosi 552 421,00 zł. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Oferty należy składać do dnia 2 sierpnia 2023 roku na adres Syndyka Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. tj. 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 52 (decyduje data dotarcia do adresata). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości Danuty Adamczak nr Credit Agricole Bank Polska S.A. 26 1940 1076 3188 9072 0100 0000 w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 roku (liczy się data uznania rachunku bankowego).

Oględziny przedmiotu sprzedaży odbędą się w dniu 31 lipca 2023r. godz. 15:00 – 17:00 w budynku ul. Sikorskiego 4, Radomyśl Wielki.

Szczegółowe warunki Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej www.szarekwydro.pl w zakładce „ogłoszenia”.  Warunki i treść Regulaminu, jak również warunki i treść Ogłoszenia mogą zostać zmienione przez Syndyka w każdym czasie.

wycena nieruchomości Radomyśl Wielki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU I

REGULAMIN PRZETARGU I